1 cttw diamond ring

1 cttw Diamond Ring. Size 7.5. White gold.